Doelstellingen

 1. Beith Tikvah is een herkenbare Joods Messiaanse gemeente, waarin mensen samenkomen die trachten te leven volgens de Torah.
 2. Wij komen samen tijdens de sjabbatsdiensten, de Moadiem (Feesten op basis van Leviticus 23), Hannukah, Poerim, andere gedenkdagen. Wij vieren als gemeente naast de Feesten, ook Rosh Chodesh (nieuwe maan) en één keer per maand gezamenlijk Erev Sjabbat. Daarnaast hebben wij wekelijks Torahstudies of bidstonden.
 3. Wij willen de Torah en daarmee de mitswot (wetten) van de Eeuwige nakomen en uitvoeren.
 4. Als gemeente willen we JHWH, God de Vader en Yeshua HaMessiach, verheerlijken en prijzen met Psalmen, Geestelijke liederen en Lofzangen en getuigenissen.
 5. De Moadiem, volgens Leviticus 23, worden gezamenlijk gevierd op de momenten zoals de gehele Joodse gemeenschap die viert.
 6. De Torah is de basis van heel ons geloof en de uitvoering er van.
 7. Onderwijs aan onze kinderen: De kinderen worden op hun eigen niveau onderwezen uit de Torah. Zo veel mogelijk sluit het onderwijs aan op de wekelijkse parasja. Rond de periode van de Moadiem wordt aandacht besteed aan het aankomende Feest, zodat ook de kinderen meegaan in de voorbereiding ten aanzien van de Feesten.
 8. Onderwijs wordt gegeven over door gemeenteleden ingebrachte Bijbelse of sociaal maatschappelijke onderwerpen.
 9. Het aantrekken van sprekers die een boodschap brengen die voor de gemeente bedoeld is ter bemoediging, vermaning, aansporing, ter lering en die recht doet aan de Bijbelse wortels van ons geloof.
 10. Het houden van Torahstudies of thema gerichte onderwerpen.
 11. Naar Bijbelse ordening broeders en zusters in de gemeente aanmoedigen om hun ontvangen gaven te ontwikkelen en in te zetten. Recht doen aan de Bijbelse plaats van de man en van de vrouw in de gemeente.
 12. Hulp bieden aan en bijstaan van broeders en zusters bij geestelijke, lichamelijke en praktische noden.
 13. In het centrum van Dronten vieren wij Sukot (Loofhuttenfeest).
 14. Beith Tikvah hanteert de jaarlijkse parasja cyclus zoals gebruikelijk bij de Chabad.