Shoftim – שפתים – Rechters

Eén van de meest opwindende parasha van de Torah vind ik wel deze:
Shoftim! Onze Nederlandse grondwet is gebaseerd op de in deze hoofdstukken genoemde mitswot. Van rechtspraak tot Hoge rechtspraak en alles wat er tussen zit. Aangevuld met de uitspraak: Een ieder die zich op Nederlands grondgebied begeeft dient zich aan de wet te houden.
Of je nu de Koning van Nederland bent of een vreemdeling, een ieder dient zich aan de wet te houden. Ook onze Koning staat niet boven onze (grond) wet.

Dat was in Israel, gezien hoofdstuk 17, in die tijd niet anders.
Sterker nog de Koning moest zelf een boekrol schrijven en hier iedere dag in lezen en zich er strikt aan houden. Wat was / is de reden dat de Koning dit moest doen? Het antwoord staat in vers 19 en 20: “om de Heer, zijn God, te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden, dus zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders, zodat hij niet afwijkt van het gebod. “

Hij heeft geen koninklijke uitzondering van speciale immuniteit.
Door voor zichzelf een kopie van de Torah over te schrijven, wordt de koning herinnerd dat hij niet boven de wet van God staat.
Deze fundamentele ethiek van de Torah wordt het Regeren van de Wet genoemd. In Gods huishouding is de Torah de grondwet die het Israëlische bestuur matigt. Niemand staat boven Gods Torah, omdat niemand boven God staat. Zijn woord is de autoriteit en zelfs de koning mag die niet overtreden. Maar op een of andere manier nemen we vaak aan dat het regeren van de wet (dus Torah) voor ons niet van applicatie is. Daarbij plaatsen we onszelf zelfs boven Hem die de wet gemaakt heeft! Ook de zo “beroemde” uitspraak dat de Torah voor Israël is en niet voor ons, is er één van het kaliber dat we boven de wet van G’d plaatsen.

Een andere naam voor de koning van Israël is ‘messias’. Elke koning van Israël werd Messias (dwz gezalfde) genoemd, en de Koning van Israël heet Messiah. Volgens Deuteronomium 17, als Yeshua een ware koning van Israël is, moet hij “al de dagen van zijn leven Torah naleven” en “al de woorden van de Torah naarstig onderhouden” en “niet van het gebod afwijken naar rechts of naar links.” (Deuteronomium 17:20).

Yeshua stond niet boven het regeren van de wet. Deze gezalfde met een volmaakt en zondeloos leven in overeenstemming met de Torah / wet, de oral Torah en ja zelfs met veel Joodse gebruiken en tradities. Als hij op enig onderdeel deze zaken had overtreden, zou hij opgehouden zijn de perfecte zondeloze verzoening te zijn. Onze taak is om trachten Hem te imiteren.

Shoftim – שפתים – Rechters

Deze parasha begint altijd als eerste in de maand Eloel. De maand voorafgaand aan de feesten (Moadiem). Deze parasha wordt ook wel gezien als de grondwet voor Israël. Wat zou er denkt u uit deze grondwet blijken? Is G’d er voor de mensen of zijn de mensen er voor G’d? Diepzinnig?

In deze parasha wordt voor de vierde keer in korte tijd gesproken over vrijsteden. De maand Eloel wordt ook als een vrijstad gezien in het orthodoxe Jodendom. De bloedwreker/de aanklager kon in de vrijstad niets doen totdat de rechter vonnis had gesproken. 

Aan de poort (ingang/uitgang) van de steden werd door de rechter recht gesproken. Zo worden onze ingangen en uitgang ook gezien als de poorten waar de rechter zijn overweging maakt wat komt er wel of niet in en wat gaat er wel of niet uit.

De poorten van ons zijn het horen, zien en spreken. Wij/jij bepaalt wat er bij ons/jou binnenkomt en wat er uit gaat. Althans als je bij machte bent met voldoende (geestelijk) vermogen over al je gedachten en daden, hoe die er ook uitgaan of binnenkomen, te heersen. Het is daarbij van groot belang wie er als Koning heerst in je leven. 

Ben jij dat of is de Eeuwige dat? De toetsing hiervan is even eenvoudig als ook voor de hand liggend. De toetsing in ons dagelijks leven of wij ons aan de regels houden ligt in de wet. De toetsing wie er in ons leven Koning is ligt in de Torah. Deze wet houdt ons zegen en vloek voor. Gehoorzaam aan Hem zegen, afgoderij is de vloek. 

Wat is dan het geheim? Hoe vaker je omgang met Hem hebt en door dicht bij/met Hem te leven zal je niet snel in een “valkuil” raken.
Kijk eens wat Psalm 91 er van zegt:

“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten
Verblijft in de schaduw van de Almachtige
Ik zeg tot Adonai, U bent mijn toevlucht en mijn vesting,
Mijn Heer op wie ik vertrouw.
Omdat jij MIJ zeer bemint, zal IK jou bevrijden
Ik zal jou beschermen omdat jij MIJN naam kent.
Roept jij MIJ aan, IK zal je antwoord geven,
IK zal in je benauwdheid bij jou zijn
Ik zal jou MIJN heil laten zien!”