Pesach – פסח – Overslaan

Centraal staat vandaag voor mij de tekst uit Lucas 24:27: En Hij (Yeshua) begon bij Mosje en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften op Hem betrekking had!
 
Vanuit de Torah en de Tenach lezen we veel over Yeshua Zijn leven, Zijn dood en Opstanding. Meer dan je zou kunnen denken. Meer zelfs dan in het gehele nieuwe testament. Uit onze studies (Beith Tikvah) blijkt keer op keer dat wij de Messias Yeshua overduidelijk vinden in de Tenach. Niet verwonderlijk dat voor ons de Torah de basis is van alles wat wij geloven. Vanuit deze Torah gaan wij door de hele bijbel.

Het is verbazingwekkend om te zien wat er voorzegd is.

Neem bijv. Psalm 40:8-10: ”Toen zei ik: Zie, ik kom; in de boekrol (Torah) is over mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God! om Uw wil te doen; en Uw Torah is in mijn binnenste. Ik verkondig de boodschap van gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn lippen bedwing ik niet; HEERE! Gij weet het.”

Johannes 7:16: ”Yeshua antwoordde hun, en zei: Mijn leer is niet van Mij, maar van Degene, Die Mij gezonden heeft.” 

Hebreeën 10: 7: ”Toen sprak Ik: Zie, Ik kom in het begin des boeks (het gaat hier over de Tenach en de Talmoed) is van Mij geschreven, om Uw wil te doen, o God!”

Exodus 24:8: “Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk en hij zeide: Zie, het bloed van het Verbond dat de Eeuwige met u sluit, op grond van al deze woorden.” 

Lucas 22:20: “Deze beker is het  Verbond in Mijn bloed, die voor u vergoten wordt.”
 
Zo zijn er tientallen, nee honderden teksten te vinden over onze Verlosser in de Torah, Tenach en Misjna.

Wij vieren Pesach vanuit de Torah (bevrijding van de slavernij) door het bloed van het Lam G’ds dat de straf op de overtreding van Zijn geboden wegneemt. Zijn opstanding geeft ons Zijn Leven! Zijn genade.

Wie zegt dat wij uit genade leven en de Joden onder de wet spreekt geen waarheid. De Joden leven vanuit de wet en deze geeft genade. Het Joodse volk heeft nimmer anders dan uit Zijn genade kunnen leven. Psalm 84:12 De Here geeft Zijn volk (Israël) genade op genade. Zo kenden de Joden G’d als een barmhartig G’d die de zonden van de mens vergeeft wanneer deze berouw toont. Daarin is de Jood niet anders dan wij.

Pesach – פסח – Overslaan

Als Joods Messiaanse gelovigen hebben wij het toch maar getroffen.

Wij vieren de Bijbelse feesten gericht op Yeshua. Dat maakt dat wij dubbel feest hebben. En dat is dan weer echt Joods.

Vandaag heb ik een poging gedaan me te verdiepen in de tweede dag van Pesach, Yom HaBikkurim of Lag b’Omer

Leviticus 23:1 De aangewezen tijden van ADONAI die u moet verkondigen als heilige samenkomsten zijn MIJN tijden.

De Feesten des Heren zijn zeer belangrijke tijden op de kalender. Dienovereenkomstig zou deze derde gebeurtenis van het “Pesach-seizoen” waarheden bevatten die relevant zijn voor het geestelijk welzijn van de natie Israël en voor de gelovigen uit de volken. Maar dit is niet zomaar een kalender – dit is de kalender van de Schepper van alle dingen en alle mensen! Ze worden terecht “Heilige Oproepingen” genoemd, want in principe is iedere dag gelijk aan de andere dag. Maar wanneer de HEER van Heiligheid een dag heiligt – het apart stelt als heilig – wordt die dag zonder bedenkingen heilig. Maar alleen die dag geen enkele andere. Bij goddelijk bevel is het heilig. Omdat God het als zodanig erkent, is het alleen een kwestie van gehoorzaamheid dat we hetzelfde doen. Ons grieks/rooms denken geeft aan dat we precies willen weten hoe het zit. Daar hebben we recht op. We hebben ook recht op een eigen interpretatie. We moeten het eens worden anders raken we in verwarring. En daar zijn we dan precies waar de “tegenstander”ons wil hebben. Onenigheid en verwarring. Terwijl G’ds Woord toch zo eenvoudig duidelijk is. Maar dit alles heeft te maken met gehoorzaamheid!

De gebeurtenis, bekend als “Bikkurim” komt van het Hebreeuwse woord “bakkar” en dat is het wonderlijke woord voor de eerste bevruchting in de baarmoeder. Met andere woorden, dit stamwoord verwijst altijd naar de “eersteling”, wat tot op de dag van vandaag een belangrijke waarheid bevat, is dat de “eerste” altijd van Hasjem is.

HaBikkurim is ook bekend onder de titel “Lag b’Omer”, of wel Omertelling, gebaseerd op de instructies van vers 15. Het Hebreeuwse woord voor “sheaf” is “omer”. Dit tellen leidt tot de bekende gebeurtenis genaamd “Shavu’ot”, of Pinksteren. Aha! Weer dubbel feest voor de Joods Messiaanse gelovigen. Met Shavu’ot herinneren we ons aan de Torah (G’ds Woord) aan ons geschonken en de Heilige Geest die ons is gegeven.

Klik hier om verder te lezen!

Pesach en het Griekse denken

Israel was en is voorbestemd om groot te zijn in de omringende landen. Hun was en is de oproep tot heiligheid, levendig gedemonstreerd door hun unieke, door God gegeven kalender. Zeker, de vele culturen en volkeren waarmee ze in aanraking kwamen en komen hadden en hebben kalenders van zichzelf, met hun eigen verschillende heilige dagen en dergelijke. Toch moest Israel de hemelse realiteit demonstreren, door middel van aardse middelen, dat er maar Eén, Ware God onder de hemel was die waardig was/is om geïdentificeerd en aanbeden te worden als Schepper. Israel zou de omringende naties leren – door hun eigen levensstijl – dat “God één is” (Deuteronomium 6: 4).

Zijn kinderen zouden dingen “doen” die de omringende naties niet “deden”; evenzo zouden zijn kinderen zich ook “onthouden” van de dingen die de omringende naties “uitvoerden”. Op deze manier zouden de omringende landen een glimp opvangen van het verschil tussen wat God identificeerde als “rein en onrein”, “heilig en profaan”, “leven en dood”. Dit was Israel’s “speciale oproep”, en identificeerde als zodanig haar unieke “gekozenheid” (lees Deuteronomium 4: 1-20)

De zon aanbidding is wijdverspreid in de aardezonden in de dagen van de Toren van Babel. De oude mythen vertellen over een bovennatuurlijk wezen – een messias, geboren uit een vrouw, en geboren uit de zonnestraling zelf! Dit hemelse wezen werd gedood door zijn vijanden tijdens de Winter (zonnestilstand), maar werd pas opgestaan ​​op de eerste dag van de Lente. Deze interpretatie ontstond vanuit de overtuiging dat de zon in feite een god was, die tijdens de koude wintermaanden in de dood sliep en in het begin van de lente nieuw leven gaf. Omdat haar aanbidders de vitale, levengevende energie van de zon nodig hadden, vereerden zij het als zodanig in verschillende heidense rituelen en ceremoniën. Zonnedienst was daarom in veel heidense culturen verplicht om te overleven.

Een van de hoofdceremonieën betrof het “begroeten” van de zon terwijl het zijn weg terug overwon uit de onderwereld van de doden. Zijn volgelingen zouden hun godheid ontmoeten als hij zijn terugkeer deed van de winterse dood die hem een ​​seizoen gevangen hield. De dag die wordt gekozen om dit glorieuze ontwaken weer te geven, zou bekend worden als de eerste dag van de Lente. Nieuwjaar. En om ervoor te zorgen dat de thema’s en symbolen voor altijd zouden worden gevestigd onder hun aanhangers, werd een onvergetelijke naam toegekend aan deze zeer speciale dag. Zo werd “zondag” geboren.

De oorsprong van Pasen is terug te voeren op deze legende! Het christendom stond in zijn kinderschoenen bloot aan overvolle heidense invloeden, in een poging om zichzelf te vestigen als een levensvatbare religie in de 3e en 4e eeuw. Het Judaïsme had gefaald, door het gebrek aan erkenning van de Messias. Het christendom zou zijn rechtmatige plaats innemen. Terwijl er nog vele tienduizenden Joods Messiaanse gelovigen overbleven die en passant met de Joden over één kam werden geschoren en werden af geserveerd.

Nu, terugkijkend en achteraf, kunnen we anno 2018, als je het wilt en erin verdiept, constateren dat dit geheel onjuist was/is. En dat deze mening zeer veel ellende heeft voorgebracht met name voor het Jodendom mag bekend zijn.

Maar niet alleen voor de Joden maar ook tot op de dag van vandaag grote blindheid in het christendom. Vermengingen met het heidendom en met de Bijbelse waarheid heeft zowel Israel in het verleden als ook het christendom heden ten dage een enorme teloorgang gebracht. Maar dit laatste is kennelijk nog niet doorgedrongen.

De schade was aangericht.

De heidenen brachten hun aanbidding van de zon in het christendom, en haar sporen kunnen zelfs vandaag nog worden waargenomen. Pasen wordt erkend als de “heiligste” bijeenkomst binnen het christendom. Miljarden volgelingen komen massaal naar zonsopkomst diensten over de hele wereld om eer te bewijzen aan ……..ja aan wie eigenlijk?

G’d haat het wanneer Zijn feesten worden vermengd met heidense zelfs afgodische feesten. Wij dienen hier abrupt een einde aan te maken en ons er verre van te houden. Overweeg dit voorbeeld uit het boek van Ezechiël, hoofdstuk 8.

Yeshua is zeker van de dood tot leven herrezen! Zeker is hij de “eerstelingen uit de dood”! Hij is de eerste persoon die wordt opgewekt tot een opstanding van onvergankelijk vlees! Hoewel ons vlees nog steeds zonde huisvest, was ZIJN vlees zondeloos. Zijn opstanding demonstreert voor ons gelovigen wat een herrezen lichaam zal worden gemaakt zoals – opgewekt tot eeuwig leven! Waarom blijven we deze prachtige waarheid dan verwarren met onze door mensen gemaakte tradities? Wordt het geen tijd dat we zijn heiligheid demonstreren tegen de dagen dat we samenkomen?

De “eerste” is altijd van Hasjem. Waarom delen we het met heidendom?

Pesach – פסח – Overslaan

Pesach is voor ons volgelingen van Yeshua wel een heel bijzonder feest. Sowieso is Pesach de basis van alle Moadiem. Hier begint het. Ja wat begint hier eigenlijk? Nou voor Israel begon hier de verlossing ישוע (Hebreeuwse woord is Yeshua). Alleen dat is al zeer opmerkelijk.
Israel werd gered uit de slavernij door JHWH. Hij koos dit volk uit en maakte het Zijn volk en redde het en bracht het naar het beloofde land. Na een periode van lijden heeft Hij Zijn volk dus gered. JHWH had (mede)lijden met Zijn volk. Zo heeft ook Yeshua na periode van lijden ook ons bevrijd uit de slavernij en gebracht naar Zijn Koninkrijk/beloofde land.

Het reddingsplan van God stond al vast voor de grondlegging van de wereld. De tijd waarop dat reddingsplan ten uitvoer zou worden gebracht dus ook. God noemt deze dagen Zijn feesttijden. Hij verheugt zich al van voor de grondlegging van de wereld over het moment van verlossing. Openbaring 13:8 zegt: ‘Het lam van God staat als geslacht van voor de grondlegging van de wereld.’ Daarom noemt hij zijn feesttijden ook eeuwige instellingen.

Waarom zouden wij niet met hem deze dag meevieren op aarde? Paulus zegt  in 1 Korinthe 5:7; “laten wij dan ook het feest (Pesach) vieren, want ook ons paaslam is geslacht.”  Paulus vierde dus het Bijbelse feest Pesach en niet Pasen. Overigens heeft Paulus het christelijke feest Pasen nimmer gekend.

Soms hoor je mensen wel eens zeggen: “Wij vieren Pesach gewoon op Goede Vrijdag, het komt toch echt niet zo op een dag aan.” Laat ik voorop stellen niets te hebben tegen de viering om het lijden van Yeshua te herdenken. Maar ik denk niet dat we eigenwijs moeten zijn door te schuiven met Gods feesttijden. Het zijn wel ZIJN feestdagen. Maak het nu niet de onze. Als u een uitnodiging stuurt voor een jubileum aan uw familie, kijkt u toch ook raar op als sommige gasten niet op de dag zelf komen opdagen, maar “gezellig” een paar dagen later komen?

Yeshua zelf hield zich exact aan door God ingestelde feesttijden. Hij werd als lam geslacht precies op Pesach. Hij hield de maaltijd met zijn discipelen. Hij week ook later (Pinksteren) niet af van door Vader ingestelde oogstfeest. Zijn discipelen hielden ook na Zijn Hemelvaart jaren lang de feesten exact zoals genoemd in Leviticus 23.

De kerk heeft Pesach gewijzigd in Pasen in 325 AD met de woorden (het zijn niet mijn woorden): waarom zouden wij met de vervloekte Joden en Godsmoordenaars Pasen vieren? Paulus zegt in Rom.15:10 “Verheugt u heidenen met Zijn volk” (Deut 32:43)

Omdat wij (Beith Tikvah) door Pesach te vieren ons verbinden met Israel moet duidelijk zijn dat in de viering niet alleen de tranen doorklinken van de slavernij van Egypte, maar dat er ook tranen zijn over de vervolging die zij onder de handen van de christenen leden. Deze vervolging is gruwelijk geweest. Joden zijn door christenen vermoord en verbannen. De vrouwen werden verkracht. Het ritueel tijdens de Pesach maaltijd om de deur open te zetten om te kijken of Elia al kwam, gebeurde eigenlijk vooral om te kunnen horen of de christenen er aan kwamen om de Pesach viering van de ‘God-moordenaars’ te verstoren. De geschiedenis heeft diepe wonden geslagen tussen Israel en de gelovigen uit de volken. Zonder zicht op deze geschiedenis en het betreuren daarvan is samen de Pesach vieren …………Ja zegt u het maar.

Beith Tikvah, de Joods Messiaanse gemeente uit Dronten viert Pesach met het volk Israel omdat wij, ook al geloven wij in Yeshua, toch behoren bij Israel dat uit de slavernij is uitgeleid. Wij kunnen dus de Sedermaaltijd vieren, maar zullen daarbij een aantal wijzigingen aanbrengen. We vieren dubbel feest (en dat is dan weer echt Joods) ,omdat we in de verlossing van Egypte een vooruitblik zien op de nog grotere verlossing die Yeshua bracht. Gelovigen uit de volken mogen zich aansluiten bij deze wijze van vieren. Ik hoop dat de kerk zich bekeert en Pasen gaat vieren op de dag dat God het ook wil namelijk met Pesach.

Chag Sameach Pesach!