Parasja Nitzavim

De Eeuwige sluit diverse verbonden met Israel en met de gelovigen waar dan ook vandaan.

Zo sloot Hij een verbond met Adam en met Noach. Maar ook met Abraham en uiteindelijk ook met het volk Israel op de berg Horeb. G’d sluit verbonden met of zonder voorwaarde.

Met Adam sloot Hij een verbond opdat de mens (Adam) Hem zou gehoorzamen. Gehoorzaamheidsverbond. De mens verbrak dit verbond met als gevolg dat zij het paradijs dienden te verlaten. Wel gaf de Eeuwige uit liefde direct een nieuw verbond in een belofte, namelijk dat uit de vrouw de Heiland van deze wereld zou worden geboren. G’d zorgt alweer voor redding.

Met Noach sloot Hij het verbond dat de aarde nimmer op deze wijze ( vloed) zou worden bestraft.

Met Avraham sloot G’d o.a. de landsbelofte aan Israel voor eeuwig. Deze landsbelofte herhaalde Hij aan Ytzak en Jaacov. Met Israel/Mozes sloot HIJ op de berg Horeb het verbond van de wet: “Opdat gij zult leven”! De wet is dus een verbond ten leven en voor het leven. Ook eeuwig leven. Mooi he?

In deze parasja houdt G’d ons, ja ook u, het leven voor! In deze parasja staan een aantal principes die voor een ieder op deze wereld geldt met als climax: Kies dan het leven!

Gemakkelijk gaan we misschien voorbij aan de keuze die de Almachtige ons hier geeft.

Zo geeft Hij daar in deze parasja aan Israel en al de gelovigen die daarbij hoorden en horen hun de zegen en de vloek voor. Door de wet na te leven (en onder die wet valt zeker ook Jom Kippoer) ontvangen jullie genade! Dat is het verbond dat Hij naast die van het verbond op de Horeb sloot.

Het huidige verbond ziet er volgens Johannes 1:17 als volgt uit: Door genade (Yeshua) volgen wij thans de wet. Door genade zijn wij behouden en dat door Yeshua. Dit gegeven zullen wij bij Beith Tikvah nimmer verloochenen.

Van Yeshua wordt gezegd in Johannes 14:6 dat Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Wat wordt er van de wet/Tora gezegd?

Psalm 119:1 – Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heere.

Psalm 119:42 – Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, Uw wet berust op waarheid.

Deuteronomium 32:46,47 – Neem al de woorden waarmee ik u heden waarschuw, ter harte, zodat u uw kinderen gebiedt al de woorden van deze wet nauwlettend te houden. Want het is geen woord zonder inhoud voor u, maar het is uw leven.

Zo vlak voor Yom Teroeh-Rosh Hassana of wel het nieuwe jaar 5780 kunnen wij van harte getuigen dat de Eeuwige door Zijn Woord en door Zijn feesten (Moadiem) een eeuwig verbond met Israel en met u/ons heeft gesloten. Dit verbond is eenzijdig en gaat van HEM uit. Dat wil zeggen dat dit niet te verbreken is. Door u niet en door Hem zeker niet!

Kies dan heden wie u dienen wil!

Shabbat Shalom en Shanna Tova Menachiem

Nitzavim – נצבים – Staande

G’d sluit diverse verbonden met de mens en het volk Israël mede door hun voorvaderen. Zo sloot Hij een verbond met Adam en met Noach. Maar ook met Avraham en uiteindelijk ook met het volk op de berg Horeb. G’d sluit verbonden met of zonder voorwaarde. Met Adam opdat de mens (Adam) Hem zou gehoorzamen. Gehoorzaamheidsverbond. De mens verbrak dit verbond met als gevolg dat zij het paradijs dienden te verlaten. Wel gaf Hij direct een nieuw verbond in een belofte namelijk dat uit de vrouw de Heiland van deze wereld zou worden geboren. Met Noach sloot Hij het verbond dat de aarde nimmer op deze wijze (vloed) zou worden bestraft. Met Avraham sloot G’d o.a. de landbelofte voor eeuwig. Deze landbelofte herhaalde Hij aan Yitzchak en Yaakov. Met Israël/Mosjee sloot HIJ op de berg Horeb het verbond van de wet opdat gij zult leven!

Er zijn er die zeggen dit is het verbond van de wet. Daar denk ik anders over. Het is een verbond ten leven. In deze parasha houdt G’d ons, ja ook u, het leven voor! In deze parasha staan een aantal principes die voor eenieder op deze wereld geldt met als climax: Kies dan het leven.

Gemakkelijk gaan we misschien voorbij aan de keuze die de Almachtige ons hier geeft.
 
Zo geeft Hij daar in deze parasha aan Israël en al de gelovigen die daarbij hoorden hun de zegen en de vloek voor. Door de wet na te leven (en onder die wet valt zeker ook Jom Kippoer) ontvangen jullie genade! Dat is het verbond dat Hij naast die van het verbond op de Horeb sloot. Het huidige verbond ziet er volgens Johannes 1:17 als volgt uit: Door genade (Yeshua) volgen wij thans de wet. Van Yeshua wordt gezegd in Johannes 14:6 dat Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Wat wordt er van de wet/Torah gezegd?
 
Psalm 119:1 – Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heere.
Psalm 119:42 – Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, Uw wet berust op waarheid.
Deuteronomium 32:46,47 – Neem al de woorden waarmee ik u heden waarschuw, ter harte, zodat u uw kinderen gebiedt al de woorden van deze wet nauwlettend te houden. Want het is geen woord zonder inhoud voor u, maar het is uw leven.
 
Als deze twee gelijk aan elkaar zijn dan dienen we hen toch beide te volgen?