Yom Teruah – יום תרועה – Dag van bazuingeluid

Deze shabbat staat in het teken van Yom Teruah. Het is de eerste van de zevende maand en dus weer een nieuwe maan. Yom Teruah wordt ook wel Rosh Hasannah genoemd maar die vinden we in de Torah niet terug. Rosh Hasannah (hoofd van het jaar) vindt zijn oorsprong waarschijnlijk uit de periode van de Babylonische ballingschap en is daar overgenomen omdat in het oosten een nieuw jaar in het najaar of winter valt. Ongeveer 100 jaar AD heeft een rabbijn Rosh Hasannah geformaliseerd tot een Joods feest en in plaats gezet voor het hem onbegrijpelijk feest van Yom Teruah.
 
Rabbi Steven Berstein vindt naar aanleiding van o.a Lev.25:9 dat Rosh Hasannah wel door G’d is aangewezen als het begin van de jaartelling en zoals de Talmoed dit ook beschrijft.

Een door de Eeuwige vastgesteld feest zoals genoemd in Leviticus 23, Exodus en Deuteronomium is Rosh Hasannah dus niet maar wel Yom Teruah. Wat betekent dag van geluid of dag van bazuinen.
 
Het lijkt op eerste gezicht een vreemde door de Eeuwige vastgestelde dag. Er is maar weinig bekend van deze dag. Als we even doordenken komen er wel heel wat thema’s aan de orde welke we in de bijbel terugvinden. Zo is deze Yom Teruah, die zoals gezegd een nieuwe maansdag, de enige maansdag die niet meedoet in de kalender. Dat wil dus zeggen dat deze dag werkelijk alleen maar begint wanneer twee getuigen in Jeruzalem de nieuwe maan kunnen zien. Zien ze hem niet dan begint er (nog) geen nieuwe periode. We weten nog de dag nog het uur dat deze dag aanbreekt. Alleen de Vader in de hemel weet het.

De volgende thema’s wordt door de Joden in Yom Teruah herkent:
– Dit is de dag dat Israël zal worden vergaderd.
– Dit is de kroningsdag van de Messias
– Dit is de dag van de opstanding.
– Dit is een oordeelsdag. Psalm 81: 4
– Dit is een dag om de vaders te gedenken.
– Dit is een dag om op de sjofar te blazen.
– Dit is de dag dat de wereld werd geschapen 
– Dit is de dag dat de Messias gezalfd/gedoopt zal zijn. 

Er zijn hier nog vele onderwerpen aan toe te voegen. De nieuwsbrief is hier niet het juiste medium voor. In een studie kan ik hier verder op ingaan. 

Volgens Lev.23:23 zijn op die dag de volgende aspecten in ieder geval aan de orde namelijk: 
rust: een dag waarop we niet werken; samenkomst: houdt een samenkomst ter ere van de Vader; Onthoud: besef en beleef dat Hij het is die jou het leven geeft; Sjofar: een dag waarop we veel sjofar blazen.

Ik wens u veel adem toe!