Yom Kippoer

Yom Kippoer is één van de genoemde “vast gestelde tijden” van G’d in Leviticus 16 en 23. Het is in de Joodse gemeenschap het belangrijkste en heiligste “feest” en zou dat ook voor ons en het christendom mogen zijn. Hier een korte onvolledige uitleg.
 
Yom Kippoer misschien beter bekend als “Grote Verzoendag” wordt ook wel “Dag van Vergevingen” genoemd. Aan Yom Kippoer gaan de tien “ontzagwekkende dagen” vooraf. Dagen van introspectie en tesjoeva (inkeer/bekering). Men belijdt zijn eigen en gemeenschappelijke zonden. Er wordt door de Joden op deze dag streng gevast.

Op de avond van Yom Kippoer wordt het Kol Nidre (alle geloften) uitgesproken/geproclameerd en wel drie keer. Op de afsluitende avond wordt het Avenu Malchenu (G’d van onze voorvaderen) gezongen. Aan het eind van de dienst in de synagoge bij zonsondergang, de Ne’ila, wordt na het ne’ilagebed de lang aangehouden tekia op de sjofar geblazen. Hiermee wordt het feest besloten en een nieuw begin en het feest Sukkot ingeluid.
 
Voordat de tempel in het jaar 70 werd verwoest ging de hogepriester na diverse ceremoniën (zoals dopen in water e.d) op deze dag het heilige der heilige binnen. Daar sprenkelde hij het bloed van één van de twee bokken op het altaar. Op de andere bok werd de hand van de hogepriester gelegd en hiermee alle zonden van het volk. Vervolgens werd deze zondebok de woestijn in gestuurd.
 
Yeshua

Voor ons betekent Yom Kippoer dat wij zien op onze Heiland en Verlosser. Hij heeft eens en voor allen de verzoening door Zijn bloed bewerkt. Verzoening en vergeving in twee dieren door één mens gedaan de Zoon van G’d. De overtredingen die bij ons kenbaar worden door het eerste verbond, die van de wet, heeft Hij verzoening en vergeving gebracht door het lam van G’d te zijn. Zonder wet is er geen schuld, geen veroordeling en geen strafblad en dus is Yeshua niet nodig. Maar nu we de wet kennen en weten dat we hieraan schuldig zijn en dus een strafblad hebben is daar het grote volbrachte werk van Yeshua onze Heer. Uit dankbaarheid willen wij nog steeds Zijn geboden houden alhoewel we daar nog steeds in verzaken.
 
Enige tijd geleden werd ik door een agent aan de kant gezet, omdat ik te hard reed. Hij sprak mij aan en zei: ‘De keus is aan u of u belooft mij nooit meer te hard te zullen rijden of u krijgt nu een bekeuring.’ Ik vertelde hem dat ik ontzettend mijn best zou doen om hard rijden te voorkomen, maar dat ik dit nooit zou kunnen beloven gezien mijn historie hierin. G’d zet ons niet voor die keus, omdat Hij weet dat we gezien onze historie weer zullen falen. Maar wel verlangt HIJ ernaar dat wij ontzettend ons best doen Hem in Zijn geboden te volgen.
 
Als laatste wijst het feest Yom Kippoer op de wederkomst van de Messias. En naar mijn gevoel en kennis staat deze voor de deur! Hij komt eraan! De Hebreeënbrief hoofdstuk 8,9 en 10 vertellen over het volbrachte werk van Yeshua in relatie tot Yom Kippoer: Hebreeën 9:28 eindigt dan met: Nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen zal Hij bij Zijn wederkomst aanschouwd worden, zonder zonde, door hen die Hem tot hun heil verwachten!