Soekot

Soekot, beter bekend als het Loofhuttenfeest, is het meest uitbundige feest van de Bijbelse feesten. Het kan enige verbazing wekken dat juist Soekot zo uitbundig en feestelijk wordt gevierd. Wat er namelijk tijdens dit feest wordt herdacht is de woestijnreis van het volk Israël vanuit Egypte, die niet minder dan veertig jaar duurde. Níet de aankomst in het Beloofde Land, maar het geploeg en geploeter in de woestijn wordt gevierd. Het pelgrimschap en de vreemdelingschap staat centraal. Toch heeft het Jodendom daar vreugde in ontdekt, omdat vreemdelingschap leidt tot vertrouwen op God. Een God die door de geschiedenis heen heeft laten zien betrouwbaar te zijn voor Zijn volk.

In eerste instantie is Soekot een oogstfeest (Lev. 23:39) en pas nadat de doortocht door de woestijn vervuld was werd het Loofhuttenfeest (Lev.23:42). De Bijbel vertelt ons dat Soekot in de toekomst gevierd zal worden. Daar hebben we twee teksten bij in gedachten: Ezechiël 45:25 en Zacharia 14.

Ezechiël 45:25 Hier wordt ons verteld dat wanneer Messias teruggekomen is en regeert in Zijn Tempel in ieder geval de twee moadiem Pesach en Soekot gevierd zullen worden. Zacharia 14: Zacharia vertelt ons dat een van de eerste dingen die Messias zal doen wanneer hij terugkomt, nadat Hij Israël bevrijd heeft en Zijn troon heeft gevestigd te Jeruzalem, is dat Hij de viering van Soekot weer zal herstellen. Er staat: “allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren.” (Zach. 14:16). Soekot herinnert ons dus aan de tweede komst van Messias. Onder andere deze tekst, maar ook het feit dat de Torah voorschrijft dat op Soekot 70 stieren geofferd moeten worden, hebben de oude wijsgeren doen geloven dat Soekot een tijd is waarin Israël voorbede moet doen voor genade over de 70 volkeren van de wereld. Dat kan waar zijn of niet. De profetie in Zacharia vertelt ons echter met zekerheid dat de Heilige graag wil dat alle volkeren deel zullen hebben aan de viering van Soekot. Hoezo? Omdat Soekot in de komende wereld een viering is van de tegenwoordigheid van God onder Zijn volk. Hij die hun beschermt, Hij die voorziet en Hij die hun een oneindige vreugde schenkt.

Soekot is dus een echt Messiaans feest en voor ons vooral gericht op de toekomst voor Israël en voor ons! Daarom mogen wij dit feest nu al uitbundig vieren samen met Israël.