Yom Teruah – יום תרועה – Dag van bazuingeluid

Deze shabbat staat in het teken van Yom Teruah. Het is de eerste van de zevende maand en dus weer een nieuwe maan. Yom Teruah wordt ook wel Rosh Hasannah genoemd maar die vinden we in de Torah niet terug. Rosh Hasannah (hoofd van het jaar) vindt zijn oorsprong waarschijnlijk uit de periode van de Babylonische ballingschap en is daar overgenomen omdat in het oosten een nieuw jaar in het najaar of winter valt. Ongeveer 100 jaar AD heeft een rabbijn Rosh Hasannah geformaliseerd tot een Joods feest en in plaats gezet voor het hem onbegrijpelijk feest van Yom Teruah.
 
Rabbi Steven Berstein vindt naar aanleiding van o.a Lev.25:9 dat Rosh Hasannah wel door G’d is aangewezen als het begin van de jaartelling en zoals de Talmoed dit ook beschrijft.

Een door de Eeuwige vastgesteld feest zoals genoemd in Leviticus 23, Exodus en Deuteronomium is Rosh Hasannah dus niet maar wel Yom Teruah. Wat betekent dag van geluid of dag van bazuinen.
 
Het lijkt op eerste gezicht een vreemde door de Eeuwige vastgestelde dag. Er is maar weinig bekend van deze dag. Als we even doordenken komen er wel heel wat thema’s aan de orde welke we in de bijbel terugvinden. Zo is deze Yom Teruah, die zoals gezegd een nieuwe maansdag, de enige maansdag die niet meedoet in de kalender. Dat wil dus zeggen dat deze dag werkelijk alleen maar begint wanneer twee getuigen in Jeruzalem de nieuwe maan kunnen zien. Zien ze hem niet dan begint er (nog) geen nieuwe periode. We weten nog de dag nog het uur dat deze dag aanbreekt. Alleen de Vader in de hemel weet het.

De volgende thema’s wordt door de Joden in Yom Teruah herkent:
– Dit is de dag dat Israël zal worden vergaderd.
– Dit is de kroningsdag van de Messias
– Dit is de dag van de opstanding.
– Dit is een oordeelsdag. Psalm 81: 4
– Dit is een dag om de vaders te gedenken.
– Dit is een dag om op de sjofar te blazen.
– Dit is de dag dat de wereld werd geschapen 
– Dit is de dag dat de Messias gezalfd/gedoopt zal zijn. 

Er zijn hier nog vele onderwerpen aan toe te voegen. De nieuwsbrief is hier niet het juiste medium voor. In een studie kan ik hier verder op ingaan. 

Volgens Lev.23:23 zijn op die dag de volgende aspecten in ieder geval aan de orde namelijk: 
rust: een dag waarop we niet werken; samenkomst: houdt een samenkomst ter ere van de Vader; Onthoud: besef en beleef dat Hij het is die jou het leven geeft; Sjofar: een dag waarop we veel sjofar blazen.

Ik wens u veel adem toe!

Soekot

Soekot, beter bekend als het Loofhuttenfeest, is het meest uitbundige feest van de Bijbelse feesten. Het kan enige verbazing wekken dat juist Soekot zo uitbundig en feestelijk wordt gevierd. Wat er namelijk tijdens dit feest wordt herdacht is de woestijnreis van het volk Israël vanuit Egypte, die niet minder dan veertig jaar duurde. Níet de aankomst in het Beloofde Land, maar het geploeg en geploeter in de woestijn wordt gevierd. Het pelgrimschap en de vreemdelingschap staat centraal. Toch heeft het Jodendom daar vreugde in ontdekt, omdat vreemdelingschap leidt tot vertrouwen op God. Een God die door de geschiedenis heen heeft laten zien betrouwbaar te zijn voor Zijn volk.

In eerste instantie is Soekot een oogstfeest (Lev. 23:39) en pas nadat de doortocht door de woestijn vervuld was werd het Loofhuttenfeest (Lev.23:42). De Bijbel vertelt ons dat Soekot in de toekomst gevierd zal worden. Daar hebben we twee teksten bij in gedachten: Ezechiël 45:25 en Zacharia 14.

Ezechiël 45:25 Hier wordt ons verteld dat wanneer Messias teruggekomen is en regeert in Zijn Tempel in ieder geval de twee moadiem Pesach en Soekot gevierd zullen worden. Zacharia 14: Zacharia vertelt ons dat een van de eerste dingen die Messias zal doen wanneer hij terugkomt, nadat Hij Israël bevrijd heeft en Zijn troon heeft gevestigd te Jeruzalem, is dat Hij de viering van Soekot weer zal herstellen. Er staat: “allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren.” (Zach. 14:16). Soekot herinnert ons dus aan de tweede komst van Messias. Onder andere deze tekst, maar ook het feit dat de Torah voorschrijft dat op Soekot 70 stieren geofferd moeten worden, hebben de oude wijsgeren doen geloven dat Soekot een tijd is waarin Israël voorbede moet doen voor genade over de 70 volkeren van de wereld. Dat kan waar zijn of niet. De profetie in Zacharia vertelt ons echter met zekerheid dat de Heilige graag wil dat alle volkeren deel zullen hebben aan de viering van Soekot. Hoezo? Omdat Soekot in de komende wereld een viering is van de tegenwoordigheid van God onder Zijn volk. Hij die hun beschermt, Hij die voorziet en Hij die hun een oneindige vreugde schenkt.

Soekot is dus een echt Messiaans feest en voor ons vooral gericht op de toekomst voor Israël en voor ons! Daarom mogen wij dit feest nu al uitbundig vieren samen met Israël.

Yom Kippoer

Yom Kippoer is één van de genoemde “vast gestelde tijden” van G’d in Leviticus 16 en 23. Het is in de Joodse gemeenschap het belangrijkste en heiligste “feest” en zou dat ook voor ons en het christendom mogen zijn. Hier een korte onvolledige uitleg.
 
Yom Kippoer misschien beter bekend als “Grote Verzoendag” wordt ook wel “Dag van Vergevingen” genoemd. Aan Yom Kippoer gaan de tien “ontzagwekkende dagen” vooraf. Dagen van introspectie en tesjoeva (inkeer/bekering). Men belijdt zijn eigen en gemeenschappelijke zonden. Er wordt door de Joden op deze dag streng gevast.

Op de avond van Yom Kippoer wordt het Kol Nidre (alle geloften) uitgesproken/geproclameerd en wel drie keer. Op de afsluitende avond wordt het Avenu Malchenu (G’d van onze voorvaderen) gezongen. Aan het eind van de dienst in de synagoge bij zonsondergang, de Ne’ila, wordt na het ne’ilagebed de lang aangehouden tekia op de sjofar geblazen. Hiermee wordt het feest besloten en een nieuw begin en het feest Sukkot ingeluid.
 
Voordat de tempel in het jaar 70 werd verwoest ging de hogepriester na diverse ceremoniën (zoals dopen in water e.d) op deze dag het heilige der heilige binnen. Daar sprenkelde hij het bloed van één van de twee bokken op het altaar. Op de andere bok werd de hand van de hogepriester gelegd en hiermee alle zonden van het volk. Vervolgens werd deze zondebok de woestijn in gestuurd.
 
Yeshua

Voor ons betekent Yom Kippoer dat wij zien op onze Heiland en Verlosser. Hij heeft eens en voor allen de verzoening door Zijn bloed bewerkt. Verzoening en vergeving in twee dieren door één mens gedaan de Zoon van G’d. De overtredingen die bij ons kenbaar worden door het eerste verbond, die van de wet, heeft Hij verzoening en vergeving gebracht door het lam van G’d te zijn. Zonder wet is er geen schuld, geen veroordeling en geen strafblad en dus is Yeshua niet nodig. Maar nu we de wet kennen en weten dat we hieraan schuldig zijn en dus een strafblad hebben is daar het grote volbrachte werk van Yeshua onze Heer. Uit dankbaarheid willen wij nog steeds Zijn geboden houden alhoewel we daar nog steeds in verzaken.
 
Enige tijd geleden werd ik door een agent aan de kant gezet, omdat ik te hard reed. Hij sprak mij aan en zei: ‘De keus is aan u of u belooft mij nooit meer te hard te zullen rijden of u krijgt nu een bekeuring.’ Ik vertelde hem dat ik ontzettend mijn best zou doen om hard rijden te voorkomen, maar dat ik dit nooit zou kunnen beloven gezien mijn historie hierin. G’d zet ons niet voor die keus, omdat Hij weet dat we gezien onze historie weer zullen falen. Maar wel verlangt HIJ ernaar dat wij ontzettend ons best doen Hem in Zijn geboden te volgen.
 
Als laatste wijst het feest Yom Kippoer op de wederkomst van de Messias. En naar mijn gevoel en kennis staat deze voor de deur! Hij komt eraan! De Hebreeënbrief hoofdstuk 8,9 en 10 vertellen over het volbrachte werk van Yeshua in relatie tot Yom Kippoer: Hebreeën 9:28 eindigt dan met: Nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen zal Hij bij Zijn wederkomst aanschouwd worden, zonder zonde, door hen die Hem tot hun heil verwachten!